Metody pracy w grupie "zerówka"

Podczas tego roku szkolnego staram się wykorzystywać jak najwięcej metod aktywizujących, ponieważ pozwalają one aby dziecko dążyło samo do wiedzy a dzięki temu lepiej ją zapamiętywało. Chciałabym aby każda nowo wprowadzona treść wspomagana była jakimś bodźcem, dzięki któremu dziecko łatwiej zapamiętuje informacje. Uważam, że metody aktywizujące pomagają szybciej osiągnąć oczekiwane rezultaty w nauce pisania, czytania, swobodnego wypowiadania się gramatycznie zachowując logiczny sens wypowiedzi. Dodatkowym argumentem przemawiającym za potrzebą stosowania metod aktywizujących jest fakt, iż metody te angażują u dzieci w procesie wychowawczo – dydaktycznym jednocześnie wiele zmysłów, co potęguje efektywność uczenia się. Nie chodzi więc o to, aby uczeń zapamiętywał gotowe informacje i formuły - bowiem tak często wyglądają zajęcia z dziećmi – ale o to, aby dziecko zdobywało umiejętności wykorzystywania wiedzy i samodzielnego jej przetwarzania często poprzez zabawę.

logopedia
logopedia

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednocześnie rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Stosowanie tej metody pozwala na efektywne kształtowanie współpracy zmysłów dziecka, dzięki czemu łatwiej uczy się czytać, pisać oraz przyswajać wiedzę ponieważ wykorzystuje współpracę między zmysłami.

Metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki
Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowania i ukierunkowania nagromadzonych doświadczeń. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Podczas nauki staram się dostosowywać treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci. Ta metoda ma wspomagać rozwój umiejętności matematycznych i uczy dzieci radzenia sobie z emocjami. Edukacja matematyczna E. Gruszczyk- Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.